Eladó

SC APS EXPERT SERVICE SRL bukaresti székhely: Bukarest, Bdul Iuliu Maniu nr.8A, Bukarest, 6. szektor (GEMA FITNESS épülete)

Telefon: 0744 706 346

CUI RO32600372

J40/15607/2013>

Vevő

A megrendelést leadó természetes/jogi személy vagy bármely jogi személy.

Megrendelés: elektronikus dokumentum, amely az Eladó és a Vevő közötti kommunikáció egyik formája, amellyel a Vevő beleegyezik az áruk átvételébe és az áruk kifizetésébe.

Szerződés

Ez az Eladó és a Vevő között létrejött távollevők közötti szerződést jelenti, az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül. Az így megkötött szerződés alapját az általános szerződési feltételek képezik, ezeken kívül az Eladó vagy az Eladó valamely beszállítója által kiállított jótállási jegy. A szerződés határozatlan időre jön létre, de felmondható, ha a Vevő él a szerződéstől való elállási jogával, vagy vis maior esetén.

Szerződéses dokumentumok

a) A megrendelésnek a Weboldalon történő regisztrálásával a Vevő beleegyezik abba a kommunikációs formába (telefon vagy e-mail), amellyel az Eladó az üzleti tevékenységét végzi.
b) A Vevő által a Megrendelés leadása után kapott értesítések csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentik a Megrendelés elfogadását. Ezek az értesítések elektronikus úton (e-mailben) vagy telefonon történnek.
c) Az Eladó fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben megváltoztassa a megrendelésben szereplő Áruk mennyiségét. Ha megváltoztatja a Megrendelésben szereplő Áruk mennyiségét, erről értesíti a Vevőt a Megrendelés leadásakor az Eladó rendelkezésére bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszatéríti a kifizetett összeget.
d) A Vevő által automatikusan kapott Megrendelési visszaigazolás nem hoz létre szerződéses kötelezettségeket, és nem jelenti a termékek leszállításának megerősítését. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az Eladó elfogadja a Vevő által továbbított megrendelést. Ez az a pillanat, amikor a Vevő az Eladótól e-mailben és/vagy SMS-ben megkapja a Megrendelés feladási értesítését (AWB fuvarozó).

Forta majora

Egyik fél sem felelős a szerződéses kötelezettségei nem teljesítéséért, ha a nem megfelelő időben és/vagy megfelelően, részben vagy egészben vis maior miatt nem teljesíti azokat. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik a felek ellenőrzési körén, és amelyet nem lehet elkerülni. Ha az említett esemény a bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, mindkét fél jogosult értesíteni a másik felet a szerződés felmondásáról anélkül, hogy bármelyik fél jogosult lenne további kártérítésre.

Alkalmazandó jog – Joghatóság

A jelen Szerződés a román jog hatálya alá tartozik. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy ha ez nem lehetséges, a vitás kérdéseket a bukaresti illetékes román bíróságok rendezik.

Termékárak

A termékek ára a weboldalon feltüntetett ár és a rendelkezésre állás függvénye. Az elektromos és elektronikus termékek ára tartalmazza az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésének, kezelésének és ártalmatlanításának költségeit. A költségeket külön feltüntetik a beszerzési számlán. Az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket, ezek külön kerülnek feltüntetésre a pénztárnál.

Zöldbélyegilleték – az az összeg lejben kifejezve, amelyet az Eladó az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának begyűjtésére, szállítására és hasznosítására/újrahasznosítására felhatalmazott társaságnak fizet, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Hibák

Bár minden erőfeszítést megteszünk az oldalon található információk pontosságának fenntartására, ritkán előfordulhat, hogy azok véletlen hibákat tartalmaznak: a termék általános megjelenését a gyártó megváltoztathatja a bemutatott képekhez képest, a termék bemutatásának bizonyos technikai szempontjai módosulhatnak, az ár vagy a készlet technikai okokból helytelenül jelenik meg. Ezekben az esetekben fenntartjuk a jogot a megrendelések teljesítésének megtagadására és törlésére. A kedvezményeket tartalmazó termékekre vonatkozó megrendeléseket is csak a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük.

Számlázás – Plata

Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt a számla tartalmazza. Az Eladó a leszállított termékekről számlát állít ki a Vevőnek, a Vevő kötelessége a hatályos jogszabályoknak megfelelően a számla kiállításához szükséges valamennyi adatot megadni.

Előlegfizetés

Bizonyos futárral küldött, utánvétes rendelések esetében előfordulhat, hogy előre kell fizetnie, vagy a teljes érték legalább 20%-át kell befizetnie.

Szállítás

(1) Amennyiben a felek a szállítás időpontját illetően másként nem állapodtak meg, az Eladó az árut az áru fizikai birtoklásának vagy ellenőrzésének a Vevőre történő átruházásával, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles leszállítani.
(2) Ha az Eladó nem teljesítette a termékeknek a vevővel egyeztetett időpontban vagy az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül történő leszállítására vonatkozó kötelezettségét, az Eladó felel a vevőnek okozott kárért. (1), a megrendelő kéri, hogy a körülményeknek megfelelő póthatáridőn belül szállítson. Ha az Eladó nem szállítja le a termékeket a póthatáridőn belül, a vevőnek adott esetben joga van elállni a szerződéstől vagy felmondani azt.
(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik azokra az adásvételi szerződésekre, amelyek esetében az Eladó megtagadta az áru leszállítását, vagy ahol a szerződéskötéskor fennálló összes körülményt figyelembe véve a megállapodás szerinti határidőn belüli szállítás elengedhetetlen, vagy ahol a vevő a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az Eladót arról, hogy a szállítás egy meghatározott időpont előtt vagy időpontban elengedhetetlen. Ezekben az esetekben, ha az Eladó nem szállítja le a termékeket a vevővel egyeztetett időpontban vagy a (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül. (1) bekezdés alapján a Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

Az áruk tulajdonjogának átruházása

Az Áruk tulajdonjoga a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyen történő kifizetést követően a szállításkor száll át (azaz a szállítással – a futár által átadott fuvarokmány átvételének aláírása).

Felelősség

A Weboldalon az Áruk leírásához használt összes információ (képek / multimédiás prezentációk / stb.) nem jelent szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, kizárólag bemutatási céllal kerülnek felhasználásra. A gyártók által előre be nem jelentett változtatások miatt egyes termékjellemzők, mint például a megjelenési forma, szín, méret, eltérhetnek az oldalon található bemutatótól.Az eladó kizárja szavatossági jogait a www.apservice.ro oldalon található információkkal kapcsolatban, mivel azok külső okok miatt módosulhatnak: szolgáltatási hiba, információ késedelem vagy az alkalmazás biztonsága.

A törvényeknek és szabványoknak való megfelelés

Az Eladó köteles betartani a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó valamennyi törvényt, rendeletet és rendeletet, beleértve, de nem kizárólagosan a Termékek gyártását, összeszerelését, kezelését, szállítását, tárolását, csomagolását vagy szállítását, valamint az egészségre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó törvényeket.

Garancia

A kereskedelmi garancia a Vevővel közös megegyezéssel módosítható, és különbözik a termékek megfelelőségére vonatkozó garanciától, és különösen a garancia időtartamára vagy a Vevőnek általa nyújtott egyéb előnyökre vonatkozik.
A jótállási jegyek az Eladó beszállítóinak nevében kerülnek kiállításra, márka/márka/cégjelzéssel ellátva.Az Eladó saját nevében nem állít ki jótállási jegyeket.
Ebben az esetben az Eladó a 4778-as CAEN-kód alatt (egyéb új áruk kiskereskedelme szaküzletben) működő és jogilag bejegyzett főtevékenység.
Következésképpen az Eladó nem az eladott áruk gyártója. A megfelelőségi garancia a beszállítóktól vásárolt termékeket kísérő feliratokon alapul.
Valamennyi prouse-hoz felhasználói kézikönyvek tartoznak, amelyek tartalmazzák a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát.
A www.apservice.ro.ro weboldalon keresztül értékesített valamennyi termékre a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikájának megfelelő garanciális feltételek vonatkoznak. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra, anyaghibákra vonatkozik. Nem vállalunk garanciát, ha a terméket nem megfelelően használták, vagy ha a termék elhasználódott. A fogyóeszközökre nem vonatkozik a garancia, mivel élettartamuk nem azonos az alaptermékével, idővel romlanak.Hozzájárulnak a termék megfelelő működéséhez, de a gyártó által ajánlott időközönként ki kell őket cserélni.

Panaszok

Az ügyfélpanaszokat írásban, e-mailben lehet megtenni a magazin@apservice.ro címen. Ezeket az eladó a weboldalon közzétett “Általános Szerződési Feltételek” szerint rendezi.

Visszatérítési politika

A 34/2014. számú, a fogyasztók jogairól szóló GEO 34/2014. számú, a szakemberekkel kötött szerződésekben, valamint egyes normatív aktusok módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendelkezései szerint a vásárlók 14 naptári napon belül visszaküldhetik a megvásárolt termékeket.

11. CIKK 34/2014 OUG

“Az elállási jog gyakorlása

(1) Az elállási határidő lejárta előtt a VEVŐ tájékoztatja az ELADÓt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Ehhez a fogyasztó a következő lehetőségek közül választhat:

(a) a melléklet B. részében található elállási formanyomtatványminta használata;

b) bármely más egyértelmű nyilatkozatot tenni, amely kifejezi a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését.”

Az ELADÓ az (1) bekezdésben említett lehetőségeken túlmenően a következőket is megteheti (1) lehetőséget ad a VEVŐ számára, hogy kitöltse és elektronikusan benyújtsa az ELADÓ weboldalán a melléklet B. részében található elállási nyilatkozatmintát vagy bármely más típusú egyértelmű nyilatkozatot. Ilyen esetekben a kereskedő haladéktalanul, tartós adathordozón közli a fogyasztóval az elállási nyilatkozat átvételének visszaigazolását.

(4) Az elállási jog e cikk rendelkezéseivel összhangban történő gyakorlásának bizonyítása a VEVŐt terheli.

A VEVŐ választásától függően a visszaküldött termékekből származó pénzösszeg felhasználható egy másik termék kifizetésére, vagy a termék átvételétől számított legfeljebb 30 napon belül visszautalható a megjelölt számlára.” Részlet a GEO 34/2014.

A bevallási nyomtatvány a www.apservice.ro honlapon az Információk menüpontban található.

Ha bármilyen okból nem elégedett a www.apservice.ro oldalon vásárolt termékkel, a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül visszaküldheti azt.
Ebben az esetben az ügyfélnek két lehetősége van:

A kifizetett összeg visszatérítése (a termék szállításával kapcsolatos költségek levonásával) a termék kereskedő általi átvételétől számított 14 naptári napon belül.

Termékcsere

A visszaküldött terméknek ugyanolyan állapotban kell lennie, mint amilyenben kiszállították (megfelelően csomagolva, használatlanul, a rendeltetési helyére jellemző munkaanyag nyomai nélkül **, használat nyomai nélkül, eredeti csomagolásban, minden tartozékkal, sértetlen címkékkel és kísérő dokumentumokkal).
A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, és a visszatérítés a visszaküldéstől számított 14 napon belül történik.
** ha a terméket egy adott munkára szánják, nem mutathatja az adott munkára jellemző használati nyomokat.

A kért visszaküldési útvonal egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy ha a terméket tesztelni kívánja, akkor azt könnyű terheléssel tegye, anélkül, hogy a termék kölcsönhatásba lépne azzal az anyaggal, amelyre szánták.

Visszatérés

A 14 napos visszaküldési jog csak azokra a magánszemélyekre érvényes, akik a www.apservice.ro weboldalon vásároltak termékeket.

A visszaküldött termékekhez csatolni kell az eredeti jótállási jegyet és a vásárlási számla másolatát.

Figyelem! A visszaküldött termékek nem mutathatnak kopásnyomokat, és semmilyen módon nem lehetnek sérültek. Sérült, használt vagy kopott termékeket nem fogadunk el!
A termékek sérülése, az eredeti csomagolás vagy a termék tartozékainak hiánya csökkenti a visszaküldés értékét.
A termék eredeti állapotának visszaállításához szükséges összes költséget, illetve a termék használt termékként történő továbbértékesítésének lehetőségét a Vevő tudomására hozzuk egy becslés alapján, amelynek értéke a visszaküldés értékéből levonásra kerül.

A termikus motorral felszerelt termékek esetében a megtérülési érték az új érték százalékában csökken, mivel ezek az indítás után rendszeres karbantartást igényelnek. Ez az oka annak, hogy a hőerőgépeket vásárláskor/szállításkor nem látják el kenőolajjal vagy üzemanyaggal. A kétütemű motorokat az indítástól (üzemanyaggal való feltöltéstől) kezdve rendszeres időközönként kell indítani, hogy elkerülhető legyen az üzemanyag/gyújtásrendszer károsodása.

Ne habozzon azonnal kapcsolatba lépni velünk, ha a www.apservice.ro weboldalon megrendelt termék nem felel meg az Ön igényeinek (használat, indítás, tesztelés előtt ) és/vagy a weboldalon található műszaki leírásnak.

Visszatérési eljárás

1. A terméket az eredeti, sértetlen dobozával, az összes kapott tartozékkal, a jótállási igazolással és a számla másolatával együtt kötelező elküldeni. Mindezeket megfelelően kell csomagolni egy másik dobozba, nem pedig a termék dobozába.
2. Miután elvégezte ezeket a lépéseket, kérjük, küldje el a terméket egy jóváhagyott expressz futárszolgálattal (Fan Courier) a Bdul Iuliu Maniu nr.8A, Bukarest, 6. szektor (GEMA épület) címre, feltüntetve a csomagon a “Termék visszaküldése” feliratot. A VEVŐ felelős a termék csomagolásáért és a szállításhoz szükséges dokumentumokért.
Amint a termék az APS EXPERT SERVICE képviselőinek birtokába kerül, felvesszük Önnel a kapcsolatot a visszaküldési eljárás megerősítése és befejezése érdekében. A visszatérítés költségeit az Eladó viseli a jogszabályoknak megfelelően.